15.06.2011. – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima koje imaju tendenciju brzog rasta – GAZELE

Regionalna agencija Alma Mons u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj učestvuje u realizaciji Mere podrške malim i srednjim preduzećima koje imaju tendenciju brzog rasta – GAZELE (u daljem tekstu: Mera).

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.                  Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele.

Specifični ciljevi Mere su:

1)     Podrška razvoju i dinamičnijem prerastanju mikro u mala i malih u srednja preduzeća;

2)     Povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu;

3)     Povećanje internacionalizacije MSP i povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući internacionalizaciji;

4)     Povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju brzorastuća mala i srednja preduzeća – gazele.

Gazela je, prema ovoj Meri,  malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:

  1. posluje najmanje tri pune godine (poslovna delatnost je registrovana najkasnije 31. 12. 2007. godine);
  2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt nema vlasništvo više od 50% osnovnog kapitala preduzeća;
  3. ima najmanje 8 zaposlenih;
  4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godini;
  5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje protekle tri godine;

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

a)     Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:

i.         planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja  novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);

ii.         pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;

iii.         uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;

b)     Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP) i nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća;

 

II grupa aktivnosti

a)     Konsultantske usluge za pripremu i realizaciju razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima (investment readiness);

b)     Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;

c)     Konsultantska podrška za pripremu srednjoročnog strateškog plana preduzeća;

d)     Obuke za menadžment – edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;

 

1.3. Opravdani troškovi

Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće konsultantske kuće ili privredna društva u čiju pretežnu delatnost spada razvoj softvera, projektovanje ili druge specifične aktivnosti čije sprovođenje se sufinansira ovom Merom pružiti u realizaciji napred navedenih aktivnosti.

 

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.2. priznaće se sledeći opravdani troškovi:

1)   Stvarni troškovi za izradu tehničko-projektne dokumentacije i studija o tehničkoj izvodljivosti;

2)   Konsultantske usluge – troškovi za pripremu strateških planova, uvođenje  informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP), stvarni troškovi uvođenja nove organizacione strukture;

3)   Troškovi organizacije obuke: troškovi predavača, uključujući putne troškove i druge tekuće troškovi, kao što su materijali i dr;

4)   Materijalni troškovi – troškovi nabavke specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

Navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:

–      troškovi ugovorenih usluga – ekspert/sat;

–      troškovi nabavke softvera- količina/cena i slično.

Korisnik je dužan da pomoć koristi za pribavljanje usluga po tržišnim cenama ili ukoliko je pružalac usluga neprofitni privredni subjekat, po ceni koja predstavlja pune troškove usluga uz razumnu maržu.

1.4.Ostali uslovi

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1)       da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)       da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;

3)       da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

4)         da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5)       da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6)       da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja je data u članu 2. stavu 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći i koja  je objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere;

7)       da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8)         da su podneli popunjen prijavni formular regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;

9)       da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

 

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra  2011. godine.

  1. 1. Finansijski okvir

Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

 

2. Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu kriterijuma koji će obuhvatiti kretanje prihoda od prodaje proizvoda/usluga, promene broja zaposlenih, tržišta prodaje proizvoda/usluga, investicije, vrstu i značaj predložene aktivnosti, učešće u drugim programima podrške MSP i procenat sufinansiranja predložene aktivnosti.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministarstva i Nacionalne agencije.

Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od pravnih lica koja su ispunila uslove iz Javnog poziva.

3. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom adresu: Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.rs

U našoj agenciji se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Kontakt osoba: Radovan Vlajković – specijalista za poslovne usluge.

Rok za podnošenje prijava je 14. jul 2011. godine. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele za 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi: www.narr.gov.rs.

4. Obaveštenje o izboru

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

 

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 2 =