02.04.2012. Javni poziv – Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad učestvuje u realizaciji mentoring programa u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2012. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
 • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
 • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
 • Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
 • izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2011. godine;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2011. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Za novoosnovane privredne subjekte:
 1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
 2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);
 • Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2011. godine:
 1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad: www.almamons.rs ili sa internet prezentacije Nacionalne agencije za regionalni razvoj: www.narr.gov.rs, kao i u prostorijama regionalne agencije, u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
 2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
 3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
 4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2011. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju lično na adresu:

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad
Svetosavska 3a
21000 Novi Sad
Telefon: 021/427-822; 427-574
www.almamons.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2012.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 021/427 822, kontakt osoba: Radovan Vlajković – specijalista za poslovne usluge ili putem elektronske pošte na adresu: radovan.vlajkovic@almamons.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 10.05.2012. GODINE.

Konkursna dokumentacija:
1. Javni poziv
2. Obrazac prijave

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 9 =