Inovativni klasteri

U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013.godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima

Program podrške razvoju inovativnih klastera (dalje:Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje njihove saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 2. da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 3. da imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju; U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.
 4. da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 5. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 6. daim za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta RepublikeSrbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2013. godinu;
 7. da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 8. da su preduzeća, učesnici na projektu, u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 9. da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
 10. da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva se dodeljuju:

 1. novoosnovanim inovativnim klasterima – u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01.juna 2011. godine;
 2. postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:
Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:

 1. operativni troškovi rada kancelarije klastera (troškovi rada zaposlenih u klasteru; troškovi zakupa prostora i režijski troškovi rada kancelarije)
 2. aktivnosti povezivanja članica (interno povezivanje članica; eksterno povezivanje; privlačenje novih članova)
 3. organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
 4. organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Zapostojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazirada:

 1. razvoj zajedničkih usluga klastera;
 2. izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte;
 3. izrada i/ili realizacija zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 4. izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
 5. zaštita intelektualne svojine, otkup prava na patent i patentnu dokumentaciju;
 6. organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
 7. organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmenaznanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Inovatnivni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili za razvojnu fazu rada.U realizaciji projektnih aktivnosti moraju da učestvuju minimum tri člana klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru ovog Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projektnih aktivnosti, bezporeza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započetenakon 01.01.2013.godine.
Za novoosnovaneinovativne klastere – u početnojfaziradaminimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 1.000.000 dinara.
Za postojeće inovativneklastere – u razvojnojfazirada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 800.000 dinara, a maksimalni 4.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 17.06.2013. godine.

Program, uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovo gprograma za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji na brojeve telefona: 019/445-311i 011/2060-829.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

Kokursna dokumentacija:

1. Program podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini
2. Uputstvo za sprovođenje
3. Obrazac I Prijava
4. Оbrazac II Izjava
5. Obrazac III Podaci o članicama klastera
6. Obrazac IV Opis pojedinačnih projekata
7. Obrazac V Budžet
8. Obrazac VI Struktura finansiranja projekata
9. Obrazac VII Radne biografije
10. Obrazac VIII Menično ovlašćenje 2013
11. Prilog br 1 – Zahtev za isplatu prvog dela odobrenih sredstava
12. Prilog br 2 – Finansijski identifikacioni list
13. Prilog br 3 – Zahtev za isplatu drugog dela odobrenih sredstava

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 2 =