Konkurentnost

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

 1. uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 2. edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

II grupa aktivnosti:

 1. poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 2. poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 3. testiranje novih proizvoda i
 4. izrada i implementacija specijalizovanog softvera.
 5. novi dizajn proizvoda i ambalaže i
 6. elektronska prezentacija preduzeća.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
 2. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 3. da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
 4. da uspešno posluju prethodne dve godine;
 5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 7. da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.
Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

Kokursna dokumentacija:

1. Spisak sertifikovanih konsultanata i registrovanih konsultantskih kuća
2. Obrazac 1 – Prijava
3. Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava
4. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti
5. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu sredstava
6. Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list
7. Obrazac 6 – Obrazac za ocenjivanje

Nema komentara

Dodaj komentar

6 + 6 =