Žensko preduzetništvo

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

 • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda;
 • izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • elektronsku prezentaciju preduzeća i
 • edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici u većinskom vlasništvu i upravi žena, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da su u većinskom vlasništvu žena, koje istovremeno upravljaju poslovanjem privrednog subjekta;
 • da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za jednu od navedenih aktivnosti.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

Kokursna dokumentacija:

1. Pravila za ocenjivanje
2. Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini
3. Spisak sertifikovanih konsultatnata i registrovanih konsultantskih kuća
4. Uputstvo za sprovođenje programa podrške ženskom preduzetnistvu kroz dodelu bespovratne fiinansijske pomoći
5. Obrazac 1 – Prijava
6. Obrazac 2 Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava
7. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti
8. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu odobrenih sredstava
9. Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list
10. Obrazac 6 – Obrazac za ocenjivanje

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 2 =