Sastanak radne grupe projekta EASYCONNECTING, Venecija

Predstavnica Regionalne agencije Alma Mons, Milica Vračarić boravila je u Veneciji na sastanku radne grupe u sklopu projekta EASYCONNECTING.
Prezentacija aktivnosti radnog paketa 3 (WP3) je izvedena od strane lidera tog radnog paketa – Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons iz Novog Sada. Gospođa Vračarić je predstavila WP3, odnosno ciljeve radnog paketa, probleme koje treba rešiti, aktivnosti, kao i rezultate i uključene partnere.
Opšti cilj WP3 osigurava integraciju rezultata najboljih IPA praksi u vezi multimodalnog i održivog teretnog saobraćaja, rešenja u projektnim aktivnostima i održivi uticaj projektnih aktivnosti i rezultata na javne politike na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Što se tiče aktivnosti, WP3 obuhvata sledeće:

  • 3.1. – Analizu, procenu i preporuke najboljih IPA praksi
  • 3.2. – Skup podataka i baza podataka u vezi sa robnim saobraćajem
  • 3.3. – Održivost strategija i plan da se obezbedi tok projektnih aktivnosti i rezultata, uključujući izradu Memoranduma o razumevanju (MoR)

WP3 je usko povezan sa drugim WP, jer će WP3 obuhvatiti prikupljanje, analizu i širenje znanja o dobrim praksama u vezi sa multimodalnim i teretnim saobraćajnim rešenjima i njihovu integraciju (inputa) u aktivnosti drugih WP. Pored toga, WP3 će raditi na promociji i širenju rezultata ostalih WP i njihove integracije u mejnstrim programima i politikama. WP3 je posebno povezan sa WP2, oslanja se na promociju i širenje alata za integraciju i usklađivanje rezultata projekta.

Svi partneri na projektu učestvuju u WP3. Spisak rezultata i partnera koji učestvuju je predstavljen i o tome se diskutovalo sa partnerima. Naglašeno je da Alma Mons očekuje od svih partnera da imenuje osobu koja će raditi na WP3, tako da organizacioni okvir za ovaj WP može biti dizajniran i postavljen. Lider WP planira da formira radne grupe za obavljanje ovih aktivnosti.

Predstavnik luke Venecije tvrdi da nemaju planirana sredstva za rad na navedenim autputima kako prezentacija nalaže i traže promenu u projekatnoj aplikaciji sa ovim u vezi.

Mihaela Cariglia, predstavnik Levante lučke uprave pokrenuo je pitanje u vezi planirane mreže Memoranduma, koji treba da bude potpisan, ističući da moramo da naučimo iz prošlosti, a ne da stvaramo veštačke mreže, fokusirane na aktivnoj saradnji u oblastima koje će biti definisane kao prioriteti.
Kao tačke za dalju diskusiju gospođa Vračarić je istakla: organizacija rada u WP3 , metodologija, opseg baze podataka i interakcija sa drugim WP što će biti definisano.

Nema komentara

Dodaj komentar

2 + 7 =