MENTORING 2015. – JAVNI POZIV

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

objavljuje

JAVNI POZIV

MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu, Lajkovcu i Loznici.

 
Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

 
Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) ipreduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine. NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

 
Sadržaj mentoring usluga

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati
 • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.
 • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU
 • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting
 • Обука

Implementacija mentoringa

Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).
Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

 
USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije
 • pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP)
 • izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju

i klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu

 
KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2014. godine
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2014. godine
 • Klasteri

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili uprostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“)
2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija)

 • Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

 • Za klastere:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2. Izvod o registraciji klastera (ne stariji od 6 meseci original ili overena kopija);
3. Bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2015. godini);
4. Potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Javnog poziva

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.
 
DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju na adrese:

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“-Zrenjanin, Čarnojevićeva 1; telefon: 023/510 567; www.banat.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd d.o.o, Topličin venac 11/4; telefon : 011/2186 730, 2186 740; www.rarei.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac, Kralja Petra I 22; telefon: 034/300 575; www.redasp.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“-Užice, Petra Ćelovića bb; telefon: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija „PANONREG“ – Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15; telefon: 024/554-107; www.panonreg.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje-Požarevac, Stari korzo 30/3; telefon: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 77; telefon: 036/397-777; www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“-Novi Pazar, 7. jula bb; telefon: 020/332-700; ; www.seda.org.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Pana Đukića 42; telefon: 016/233-440; www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”-Vranje,

Cara Dušana 12 b/27; telefoni: 017/ 405-641; 064/685-86-04; 064/685-86-23; www.veeda.rs

Regionalna razvojna agencija „Bačka“-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/2; telefon: 021/557 781; www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija „Srem“-Ruma, Glavna br.172; telefon: 022/470-910; www.rrasrem.rs

Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS“-Novi Sad; Svetosavska 3a; telefon: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“-Zaječar, Trg Oslobođenja bb; telefon: 019/426-376, 426-377; www.raris.org

Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o-Niš, Obrenovićeva 38/1; telefon: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs

Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO“-Lajkovac; Omladinski trg 1; telefon: 014/34-33-196; www.arroko.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o.-Kruševac; Balkanska 63/IV; telefon: 037/418-520.

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine-Loznica; Jovana Cvijića 20; telefon: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs.
 
Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2015.“ Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15.05.2015. GODINE
 
Preuzmite: Obrazac – Prijava 2015.
 

Nema komentara

Dodaj komentar

10 + 1 =