28. februar 2011. – Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2011. godini

Cilj programa: jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

 

Iznos sredstava po odobrenom projektu: od 50.000,00 do 500.000,00 dinara

 

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta: 60.000.000,00 dinara

 

Javni poziv je otvoren: od 28. februara do 28. mart 2011. godine

 

Oblasti* za koje se može konkurisati:

  • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera,  elektronska prezentacija i sl.);
  • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

*zainteresovani se opredeljuju za jednu od ponuđenih oblasti

 

Uslovi za učešće u Programu

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije
  • Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
  • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
  • Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija

 

Neophodna dokumentacija:

1.    Popunjena i overena prijava (Obrazac 1);

2.    Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze, do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa);

3.    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. godinu

4.    Ponuda pružaoca usluga (konsultanta) overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga, sa referencama i biografijom angažovanih konsultanata;

5.    Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade (obrazac PP OD) ili Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (obrazas PO OPJ) za mesec oktobar, novembar i decembar 2010. godine (original ili overena kopija od strane nadležnog organa);

6.    Potpisana  i overena pismena izjava podnosioca zahteva o prihvatanju uslova za dodelu sredstava.

Javni poziv, uputstvo, prijava, izjava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i u štampanom obliku u regionalnim agencijama i kancelarijama širom Srbije.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefon: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060 828, 011/2060 828, 011/2060-829 ili 011/2060-844 ili regionalnim agencijama/centrima:

 

  • Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica, 024/554-107
  • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Čarnojevićeva 1, Zrenjanin, 023/510-567

 

1 komentar

Sve je ovo lepo citati.Ali mi nikada to dobiti necemo jel je korupcija uvek oko dodele novca.


Milan14. априла 2011.

Dodaj komentar

5 + 8 =