31.03.2011. – Javni poziv Mentoring za 150 MSPP

Naša agencija u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj počinje sa realizacijom mentoring programa.

Cilj projekta:

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju do 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2011. godine.

 

Šta je mentoring:

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koje stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremajuplan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga:

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati
 • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd
 • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata
 • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting
 • Obuka

 

Implementacija mentoringa:

Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentor. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama naše agencije
 • Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija)
 • Potvrda nadležne poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija)
 • Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. Godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti

 

Nacionalna agencija za razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

Javni poziv je otvoren do 06.05.2011. godine. Predaju prijava možete izvršiti u prostorijama naše agencije u Novom Sadu, Trg Mladenaca 5. Za detaljnije informacije možete se obratiti našoj agenciji putem telefona 021/427 822; kontakt osoba: Radovan Vlajković – Specijalista za poslovne usluge.

 

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 2 =