17.05.2011. – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške razvoju inovativnih klastera

Regionalna agencija Alma Mons u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj učestvuje u realizaciji Mere podrške razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera).

 

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:

1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija  i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;

2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;

3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;

4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

 

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:

  • su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
  • imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
  • imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.

U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Merom se sredstva dodeljuju za projekte:

1)     novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;

2)     postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:

1)     operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanja članica:

  • interno povezivanje članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka)
  • eksterno povezivanje (marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže)
  • privlačenje novih članova;

2)     troškovi organizacije:

  • programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera.
  • seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

 

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:

1)     troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)

2)     troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte

3)     troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće  najmanje 3 članice klastera

4)     troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

5)     troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;

6)     troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;

7)      troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

 

Za tačke 2) do 5), opravdani troškovi pokrivaju: troškove osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; troškove instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, i troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; dodatne režijske troškove nastale direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; druge operativne troškove poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i  proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti.

1.3.Ostali uslovi

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

1)     da su podneli popunjen prijavni formular odgovarajućoj regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;

2)     da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3)     da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4)     da su preduzeća, članovi klastera u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

5)     da preduzeća, članovi klastera nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);

6)     da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili  za razvojnu fazu rada.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2. Finansijski okvir

Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara.  Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

 

3. Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma:

1) za novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada: profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;

2) za inovativne klastere u razvojnoj fazi rada: zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;

3) za projekate novoosnovanih i klastera u razvojnoj fazi rada: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost.

 

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

 

4. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fax: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.rs.

 

U našoj agenciji se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Kontakt osoba: Radovan Vlajković – specijalista za poslovne usluge.

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške razvoju inovativnih klastera u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri kao i detaljnije informacije koje se nalaze u dokumentu Uputstvo za sprovođenje mere, mogu se preuzeti na internet stranama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na adresi: www.klasteri.merr.gov.rs, www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi: www.narr.gov.rs.

5. Obaveštenje o izboru

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja.

 

Nema komentara

Dodaj komentar

10 + 2 =