17.05.2011. – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti

Regionalna agencija Alma Mons u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj učestvuje u realizaciji Mere podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje  inovativnosti (u daljem tekstu: Mera).

 

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Mere su:

1) podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija u MSPP;

2)povezivanje MSPP sa naučnoistraživačkim organizacijama, fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i konsultantskim kućama, kao i transfer znanja i tehnologije;

3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;

4) povećanje broja MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti.

 

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i

3) zadruge.

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Privredni subjekti iz tačke 1.1 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:

 • razvoj novog proizvoda ili usluge;
 • značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • uvođenje novog procesa proizvodnje;
 • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju, registrovan pre datuma objavljivanja  Javnog poziva;
 • novi dizajn proizvoda;
 • marketing plan novog proizvoda/usluge.

1.3. Opravdani troškovi

Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, laboratorije, konsultantske kuće i druge firme i organizacije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti, odnosno troškove kupovine prava intelektualne svojine kada je reč o patentima.

 

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.2. priznaće se troškovi:

 • izrade studije izvodljivosti;
 • troškovi istraživanja, tehničkog znanja, materijala i korišćenja instrumenata i opreme pri izradi prototipa proizvoda;
 • testiranja/ispitivanja;
 • izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu/proces;
 • otkupa patenta;
 • izrade dizajna proizvoda/usluge;
 • izrade marketing plana.

 

Za izradu prototipa proizvoda i testiranje/ispitivanje priznaće se troškovi materijala institucije koja aktivnost realizuje, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti.

Navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:

 • troškovi ugovornih usluga-cena ekspert sata i broj potrebnih sati;
 • troškovi materijala-cena materijala  i količina potrebnog materijala i
 • troškovi korišćenja opreme-cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Korisnik je dužan da pomoć koristi za pribavljanje usluga po tržišnim cenama ili ukoliko je pružalac usluga neprofitni privredni subjekat, po ceni koja predstavlja pune troškove usluga uz razumnu maržu.

 

1.4. Ostali uslovi

 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

1)     da su podneli popunjen prijavni formular regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;

2)     da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3)     da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4)     da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (ovaj uslov se ne odnosi na zadruge);

5)     da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

6)     da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);

7)     da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8)     da su osnovani najkasnije u 2008. godini, odnosno imaju finansijske izveštaje za dve poslednje poslovne godine;

9)     da su u periodu od 01. januara 2011. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;

10)  da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

 

2. Finansijski okvir

 

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3. Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru zahteva čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma: kvalitet predložene inovativne aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, ulaganja u inovativne aktivnosti u prethodnom periodu, prethodna saradnja sa NIO, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, kretanje prihoda od prodaje u prethodne dve godine, promene broja zaposlenih u prethodne dve godine, predložena visina sufinansiranja troškova inovativne aktivnosti iz sopstvenih izvora, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave  na kojoj je privredni subjekat registrovan i korišćenje sredstava po Programu podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini.

 

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fax: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.rs.

 

U našoj agenciji se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Kontakt osoba: Radovan Vlajković – specijalista za poslovne usluge.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri kao i detaljnije informacije koje se nalaze u dokumentu Uputstvo za sprovođenje Mere, mogu se preuzeti na internet stranama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi:  www.narr.gov.rs.

5. Obaveštenje o izboru

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

 

Nema komentara

Dodaj komentar

4 + 5 =