01.07.2011. – Izmenjen i dopunjen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu.

Regionalna agencija Alma Mons d.o.o. Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj učestvuje u realizaciji Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu za dodelu bespovratnih sredstava.

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj
objavljuje izmenjen i dopunjen

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
Programa podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu

Ovaj Program predviđa pružanje bespovratne finansijske podrške udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja preduzetnika i njihovih članova. Program realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa mrežom regionalnih agencija/centara.

Bespovratna sredstva odobravaće se za sledeće projekte i aktivnosti udruženja preduzetnika:

  • opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja – za ovu namenu može se odobriti do 80% iznosa troškova obuke;
  • projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama (izrada i realizacija projekata koji doprinose jačanju inovativnosti udruženja i njihovih članova, organizovanje praktične obuke učenika i studenata, uključivanje u lanac dobavljača..) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od njihovog karaktera;
  • izrada projekata za podsticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe preduzetnika (mladi, žene, izbegla i raseljena lica, invalidi) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od njihovog karaktera;
  • učešće na sajmovima i izložbama – za ovu namenu može se odobriti do 50% iznosa troškova;
  • administrativni troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti, organizaciju radionica, sajmova, izložbi, takmičenja i konferencija – za ovu namenu može se odobriti do 100% iznosa opravdanih troškova.

Udruženja se mogu prijaviti za jedan ili više projekata koji su u skladu sa strategijom i ciljevima rada udruženja, kao i sa ovim Programom. Odobravaće se samo projekti i aktivnosti u čijoj realizaciji učestvuju najmanje tri člana udruženja.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju udruženja preduzetnika, čiji su članovi mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koja su upisana u registar udruženja koji se vodi u skladu sa zakonom. Korisnici sredstava mogu biti i udruženja koja se bave umetničkim i starim zanatima čiji članovi mogu biti i fizička lica. Bespovratna sredstva se ne mogu odobriti udruženjima preduzetnika koja su obuhvaćena programima za razvoj klastera Ministarstva ekonomije i regonalnog razvoja, realizovanim u prethodne četiri godine.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 100.000,00 dinara do 500.000,00 dinara po udruženju preduzetnika. Visina odobrenih sredstava utvrđivaće se na osnovu vrste projekata i aktivnosti i pripadajućeg broja bodova, a u skladu sa Pravilima za ocenjivanje prijava. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: broj članova udruženja, povećanje broja članova udruženja, broj članova udruženja koji učestvuju na projektu, značaj i teritorijalni obuhvat kandidovanih projekata. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11.300.000,00 dinara.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja Javnog poziva za podršku udruženjima preduzetnika. Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 16. decembar 2011. godine.

Javni poziv za podršku udruženjima preduzetnika je otvoren od 1. jula do 29. avgusta 2011. godine.

Javni poziv, Program, obrazac prijave i drugi prateći obrasci, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na elektonskoj strani regionalne agencije Alma Mons d.o.o. Novi Sad na adresi www.almamons.rs kao i na elektronskoj strani Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.
Prijave se podnose lično, u četiri primerka (original i tri kopije), u prostorijama Regionalne agencije za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fax: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.rs
Za detaljnije informacije možete se obratiti regionalnoj agenciji Alma Mons d.o.o. Novi Sad, kontakt osoba: Radovan Vlajković – specijalista za poslovne usluge, e-mail: radovan.vlajkovic@almamons.rs.

 

Potrebna dokumentacija:

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 4 =