29.02.2012. Objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – GAZELE

Meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti ( u daljem tekstu Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 50.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu privrednih subjekata) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

 • razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
 • značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
 • izrada novih kolekcija u modnoj industriji – aktivnost obuhvata pripremne radnje u razvoju nove modne kolekcije;
 • izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojeće koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
 • izrada nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu novog pakovanja proizvoda/usluge;
 • marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
 • poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
 • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju – aktivnost se odnosi na otkup prava intelektualne svojine, bilo da je nosilac prava intelektualne svojine pravno ili fizičko lice.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

 1. pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
 3. zadruge.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove; kupovinu opreme; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove organizacije obuka, treninga i drugih vidova edukacije i ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 2.3.1 Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
 2. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 3. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu ;
 5. da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
 6. da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini;
 7. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 8. da su osnovani najkasnije u 2008. godini;
 9. da su u periodu od 01. januara 2012. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
 10. da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Finansijski okvir – Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti koji su objavljeni na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije, u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava – Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledeće adrese:

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/20 60 832 i 011/20 60 829.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri, kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.
Prijem zahteva i stručnu podršku u njihovoj pripremi vršiće i regionalne razvojne agencije koje se akredituju nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2012. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad: www.almamons.rs, Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi: www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Obaveštenje o izboru – Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Konkursna dokumentacija:

 1. Obrazac 1 – Prijavni formular
 2. Obrazac 2 – Izjava o saglasnosti
 3. Obrazac 3 – Izjava realizatora aktivnosti
 4. Obrazac 4 – Izjava o broju zaposlenih
 5. Obrazac 5 – Izjava o vlasničkoj strukturi
 6. Kriterijumi za ocenjivanje prijava
 7. Javni poziv

Meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 30.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP;  povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica  registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća – gazele.

Gazela je, prema Meri 3,  malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:

 1. je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
 2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
 3. ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);
 4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;
 5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

Namena bespovratnih sredstava – Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

1. Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite – izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);

2. Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);

3. Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);

4. Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:

 • planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja  novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);
 • pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;
 • uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;

5. Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;

6. Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti

 1. Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima – investment readiness;
 2. Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
 3. Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
 4. Specijalizovane obuke za menadžment – edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
 5. Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove; kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija; ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 3.2.2. Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 2. da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;
 3. da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
 4. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 5. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 7. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 8. da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
 9. da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
 10. da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni godini  na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012., Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti refundirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava –  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledeće adrese:

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/20 60 847 i 011/20 60 854.

U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Prijem zahteva i stručnu podršku u njihovoj pripremi vršiće i regionalne razvojne agencije koje se akredituju  nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 29. 03. 2012. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendneciju brzog rasta – gazele – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad: www.almamons.rs;  Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške  malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Obaveštenje o izboru – Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Konkursna dokumentacija:

 1. Obrazac 1 – Prijava
 2. Obrazac 2 – Izjava o saglasnosti
 3. Obrazac 3 – Izjava realizatora
 4. Obrazac 4 – Izjava o broju zaposlenih
 5. Obrazac 5 – Izjava o vlasnickoj strukturi
 6. Kriterijumi za ocenjivanje prijava
 7. Javni poziv

Nema komentara

Dodaj komentar

5 + 2 =